Wednesday, September 28, 2016

Co Ganh Hacks and cheats

Co Ganh
Co Ganh Hacks and cheats
1. Luật chơi :
– Cờ Gánh: bàn cờ có kích thước 5x5, có 16 quân cờ ( 8 lật, 8 úp). Các luật áp dụng trong trò chơi hoàn toàn giống với trò chơi Cờ Gánh ngoài đời thực (Có thể khác đôi chút do vùng miền có cách gọi khác nhau).
- Trong trò chơi, người chơi sẽ được điều khiển 8 quân khác màu của mình để thi đấu với người khác. Mỗi lượt chơi, mỗi bên chỉ được điều khiển một quân cờ của mình đi một bước (lượt chơi luân phiên nhau) , phải đi theo đúng đường kẻ trên bàn cờ và không được đi đè lên quân cờ khác.
+ Luật gánh : khi một quân cờ của đội này đi vào giữa một(hoặc nhiều) cặp quân cờ của đội bạn thì các cặp quân cờ của đội bạn sẽ bị (gánh), biến mất khỏi bàn cờ.
+ Luật chém : Khi cờ của đội này đi ngang qua đầu đội kia thì quân vừa bị đi ngang sẽ bị (Chém), Biến khỏi bàn cờ.
+ Luật bóp chết : khi một(hay một nhóm) quân cờ của một đội bị bao vây bởi các quân cờ của đội bạn và không có khả năng di chuyển thì sẽ bị (bóp chết) và bên kia sẽ thắng.
+ Luật đi tiếp : Nước đi của quân cờ có thể ăn quân cờ khác, Nếu có thể ăn tiếp thì được đi tiếp 1 nước nữa.
- Trò chơi kết : thúc khi trên bàn cờ chỉ còn các quân cờ của chỉ một đội. Hoặc đối phương không còn đường đi tiếp. 1. Rules:
- Co Burden: size 5x5 chessboard, with 16 pieces (8 flip, 8 face). The law applies in exactly the same game play in real life Burden Co (May differ slightly from regions with different calling).
- In the game, players will control their color 8 other soldiers to play with others. Each turn, each side only controls one of his pieces go a step (plays rotate), must follow the correct line on the board and not go on top of the other pieces.
+ Law burden when a bone of this team goes on between one (or more) pairs of pieces of the opponent's pieces, the pair will be your team (shoulder), disappear from the board.
+ Guillotine Law: When the flag is passing the first team other teams, the military has been passed will be (Slashing), Turning off the chessboard.
+ Law smothered when one (or a group) pieces of a team surrounded by the bones of your team and do not have the ability to move, it will be (nip) and the other side will win.
+ Act goes further: State of the pieces can go eat another piece and, if possible, it is going to eat next to one another country.
- The game: the chess game ends when only one of the pieces of the team. Or the enemy is no longer the way to.


Download Link : Link


Co Ganh Hacks and cheats,Download Co Ganh Apk Download,Hack Co Ganh game,Cheats Co Ganh,Co Ganh unlimted resources,Co Ganh speed hack,Co Ganh free gems coins resources,Apk Download Co Ganh,Co Ganh mod APK + [OGG] Data,Free gems coins Co Ganh,Co Ganh free resources,how to hack Co Ganh

No comments:

Post a Comment